BCS Teachers Directory


09/18/2016

Name

Teaching

Contact

Ge,Pei
葛珮

KA

240-281-4406
pge1@students.towson.edu

Liu,Chang
刘畅

KB

443-240-6163
harunosumire89@gmail.com

Lin,Yu
林瑜

1

408-215-8519
hxk196@yahoo.com

Wang,Tao
王涛

2

410-377-7345
twang37@gmail.com

Wang,Xiaofang
王晓芳

2C

443-527-5986
angellu9000@hotmail.com

Zhang,Haijie
张海杰

3

410-337-3764
jczong@yahoo.com

Peng,Hongyan
彭红艳

4A

410-256-5358
410-624-8215
hypeng66@gmail.com

Zhu,Lihua
朱丽华

4B

443-570-9036
Julie_zhu2005@yahoo.com

Webster,Jie
李捷

5

410-239-3915
410-746-0391
websterjie@yahoo.com

Zhang,Tom
张涵

6

410-628-7427
tzh2011@yahoo.com

Liu,Xiaoshu
刘小殊

7


elizabethxiaoshuliu@gmail.com

Lin,Xiaoyi
林小怡

8

314-482-2525
xylin66@gmail.com

Jiang,Shaoxian
蒋绍先

9

410-979-3551
jiangsx99@yahoo.com

Zhang,Jinyu
张瑾瑜

CSL B

410-599-7907
zhangjinyurain@gmail.com

Su,Hui
苏慧

CSL 1-2

404 935‐8388
suhuixh@gmail.com

Jia,Lisa
贾莉茜

Adult

410-321-8117 H
410-516-8215 W
jia35@hotmail.com

选修课

Li,Hua
李华

Painting

410-350-4066
hli66@hotmail.com

Chu,Yiyun

Painting

410-236-1542
Yiyun.1128@gmail.com

Li,WenHui
李文辉

Taiji

410-218-2914
410-788-8702
mlusa@21cn.com

Yang,Fan
杨芳

Adult performance

410-236-4751
ffma888@gmail.com

Wu,Yuqiong
伍育琼

Fitness Dance/Yoga

410-790-3438
yuqiong23@yahoo.com